Frankrijk

Frankrijk is een van de camperlanden bij uitstek. Overal zijn camperplaatsen meestal met voorzieningen. Daarnaast is Frankrijk een erg gevarieerd land. Het land heeft veel te bieden, van de wereldstad Parijs, het grillige Bretagne, de mooie oceaankusten, de Mont Blanc, de kastelen aan de Loire enz. De totale oppervlakte van Frankrijk is 543.965 km2 en is daarmee naar oppervlakte het op een na grootste land van West-Europa en het 37e van de wereld. Frankrijk is dertien maal zo groot als Nederland en ongeveer even groot als Spanje en Portugal samen. In geheel Europa is Frankrijk, na Rusland en de Oekraïne, het grootste land. De grootste afstand van noord naar zuid bedraagt 975 kilometer, ongeveer evenveel als van oost naar west. Het landschap bestaat uit laagvlakten, kusten en Bergen. Omdat Frankrijk zoveel te bieden heeft besteden wij aan een aantal gebieden extra aandacht.Alhoewel Frankrijk bekent staat om de heerlijke zomers, is het ook een land waar men met de camper naar de wintersport kan. Er zijn verschillende manieren om Frankrijk te ontdekken, dat kan natuurlijk als u het land bezoekt en doorkruist met bijv. de camper.

Parkeren en overnachten in Frankrijk.

Parkeren op de openbare weg.

Het parkeren op de openbare weg is geregeld in de Franse Wegenverkeerswet, de “Code de la Route” (CR).

In deze wet wordt de camper gelijkgesteld met de regels die ook gelden voor andere voertuigen. Er bestaan dus geen aparte regelgeving voor campers als het om parkeren gaat.

 • Bij de afwezigheid van enig verbod is het parkeren langs de openbare weg toegestaan gedurende maximaal 7 opeenvolgende dagen (CR art. L 417-11).
 • Indien er geen parkeerverbod is en het niet ‘verstorend’ en niet gevaarlijk is, wordt het parkeren toegestaan tijdens de dag en de nacht. Deze regelgeving is nadrukkelijk gecommuniceerd met alle prefecturen (hoofd van een Frans departement) in een ministeriële circulaire NOR.INTD0400127C van 27 juni 1985 met herziening van 19/10/2004.
 • Een voertuig, geparkeerd op de openbare weg, moet de dragende wielen direct laten rusten op de ondergrond en dus niet via levelers of verhoogd door draagsteunen. Ook mag geen enkele buitenopstelling (tafels, stoelen, zonnescherm, waslijn) worden gebruikt. De toepassing hiervan wordt aangemerkt als ‘kamperen’. Als een op de openbare weg geplaatst object andere weggebruikers stoort (als omschreven in Artikel R 412-51 van de Code de la Route) wordt dit gezien als een overtreding van de 4e categorie (bekeuring ca. 135€).
 • Buiten de bebouwde kom moet indien mogelijk worden gestopt en geparkeerd buiten de rijbaan. (CR art. R417-4)
 • Stoppen en parkeren wordt als gevaarlijk gezien als de zichtbaarheid (van het voertuig) onvoldoende is (vlakbij een kruising, een bocht, een spoorovergang of achter een wegverhoging). Overtreding hiervan wordt gestraft met een boete van 135€, verlies van 3 rijbewijspunten. Parkeren zonder (stads)lichten op een niet verlichte weg in het donker geeft naast de bekeuring een verlies van 4 punten en opschorten van de rijbevoegdheid van 3 jaar.
 • Stoppen en parkeren moeten de voortgang van het overige verkeer zo min mogelijk verstoren. Het is dus verboden op trottoirs, voetgangersbermen, groene fietspaden, fietsroutes, speciale parkeerplaatsen voor bussen, taxi’s, los-en laadplaatsen, op bruggen en in tunnels, op pechstroken en voor de ingang van bebouwingen. Ook mag het zicht op verkeersborden niet worden ontnomen. In geval van overtreding volgt een boete van 135€.
 • Men dient de (algemene) parkeerverbodsborden respecteren, zelfs als het verbod twijfelachtig is. (CR art. R411-25) Alleen de rechter kan beoordelen of een arrest onterecht is.
 • Men dient altijd de aanwijzingen van de politie, belast met de voortgang van het verkeer, te respecteren; ook als deze in tegenspraak zijn met de geplaatste borden.
 • Een camper kan niet worden gehouden aan een parkeerverbod geldend voor campers in de de gehele gemeente. Deze regel, ook gecommuniceerd in de eerder genoemde ministeriële circulaire, is aangehaald in verschillende rechtszaken en is dus inmiddels jurisprudentie die aangeeft dat dit algehele verbod voor campers moet worden gezien als discriminerend en totaal onjuist.
 • De Code de la Route regelt in detail (art. L411-11) de verantwoordelijkheid van de burgemeesters om via politie-verordeningen de circulatie te reglementeren op Nationale/Departementale Routes en wegen binnen de bebouwde kom. (Art. L2213-1 tot L2213-6 van de Algemene Territoriale Wetgeving). Deze algemene wetgeving geeft aan dat verboden en beperkingen helder moeten worden gedefinieerd en gemotiveerd en geen enkel discriminerend en onjuist element mogen bevatten.
 • De hierboven bedoelde verboden t.a.v. parkeren en circulatie moeten dus direct verband houden met criteria als gewicht, het wegoppervlak en de voertuighoogte en zolang deze criteria een effect kunnen hebben op de circulatie of de belasting door de gebruikers van de ondergrond. Daarenboven hebben de rechtbanken arresten verworpen, waarbij gemotiveerd werd dat de camperaars in z’n algemeenheid de nachtrust zouden verstoren zonder dat dit in detail kon worden bewezen.
 • Meer nog dan van wel of niet juist geredigeerde arresten uit te gaan, kunnen burgemeesters wel bepaalde gedragingen bestrijden door bijvoorbeeld beschadigingen of ongeoorloofde lozingen te verbieden. Deze misdragingen zijn zelfs als een overtreding van de 5e klasse aangemerkt (boete 1500€) en kunnen zelfs leiden tot inbeslagname van het betrokken voertuig.

Parkeren BUITEN de openbare weg.

De wet op de ‘stedenbouw’ stelt de camper vergelijkbaar met een caravan en beschouwt een dagverblijf met camper als “kamperen”.

Dus, als beschreven in verschillende wetten, wordt de camperaar gehouden aan wat in het bestemmingsplan staat beschreven. Hierin kan zijn aangegeven dat in bepaalde zones kamperen absoluut niet is toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn stranden, gebieden met milieutechnische beperkingen, binnen het zicht van bebouwingen, bepaalde parken en tuinen, binnen 200 m. van een waterwingebied, in bossen en parken die beschreven zijn in bestemmingsplan of natuurplannen.

Dit is ook van toepassing als camperaars zich willen installeren in enig gebied behorend of zich bevindend in een gereglementeerde zone: men heeft dan een vrijstelling nodig, die tevens een (tijdsbeperkte) geldigheid aangeeft.

Bij afwezigheid van een kampeerverbod mag de plaatsing van een camper of caravan de drie aaneengesloten maanden niet overschrijden.

Alleen op een terrein dat onderdeel is van de hoofdbewoning van de gebruiker mag ongelimiteerd worden geparkeerd.

Verbodsborden bij het parkeren.

De wettelijke verbodsaanduidingen en hun betekenis.

Op dit moment bestaat er in de Code de la Route geen enkel verkeersbord dat enig verbod t.a.v. het rijden en het parkeren aanduidt voor alleen campers !

Gelukkig is opgevallen dat de fabrikanten van deze “camper-verbodsborden” meer en meer het aanbod uit hun catalogus terugtrekken. En terecht, want het gebruik is illegaal en discriminerend. Toch komen ze nog altijd bij enkele gemeentes voor: verbodsborden met een camper erop, met veel fantasie in elkaar geknutseld en zonder enige waarde of betekenis.

Frankrijk heeft echter het Internationale Verdrag op uniformiteit van verkeersaanduidingen ondertekend, en moet zich dus houden aan de Europese richtlijnen, zodat de betekenis door ALLE weggebruikers begrepen kan worden. En dus mogen er in Frankrijk alleen borden worden gebruikt die qua vorm, kleur, afmeting en leesbaarheid zijn vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het gebruik van andere borden is dus verboden !

Een verbodsbord is altijd rond met een rode cirkel aan de buitenzijde. Een vierkant blauw bord met een camper erin getekend, waar doorheen een streep loopt en geplaatst is bij de ingang van een parking heeft nul en generlei waarde. De onwettigheid zelf is al voldoende om een bekeuring aan te vechten.

Echter: het verbod om te rijden en te parkeren geldt wel indien de verantwoordelijke autoriteiten ter plaatse hebben aangegeven (gemotiveerd/gelimiteerd) voor welke voertuigdimensies een plaatselijk verbod geldt. Dat wil zeggen: bij de ingang van de parkeerplaats/terrein waarvoor dit geldt.

Een camper, die geparkeerd staat op een parking of in een straat, waar geen enkel parkeerverbod geldt kan NOOIT verbaliseerd worden op basis van de informatie bij de ingang van de gemeente.

Bekend is het bord C23, slechts geldt voor de gereglementeerde gebieden, gelegen BUITEN de openbare weg.

Deze reglementering mag dus NOOIT worden gebruikt om een onterecht parkeerverbod op de openbare weg te argumenteren.

– – – – – – – – – – –

Huisdieren

In Frankrijk zijn een aantal honden niet toegestaan. Honden die geen door de FCI erkende stamboom hebben en die qua lichaamsbouw lijken op de rassen Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (“pit bulls”), Mastiff en Tosa zijn verboden. Ook pitbulls, kruisingen met pitbulls, Boerboels, en kruisingen van Engelse Staffordshires, kruisingen American Staffordshire Terriers, kruisingen Mastiff en kruisingen Tosa zijn verboden. Lees meer bij dogsincluded.

Op Aire Du Soleil kun je zoekcriteria aanvinken voor voorzieningen op parkeerplaatsen langs de grote autoroutes. Er zijn er diversen waar een camperservicepunt is. Dat staat niet zo genoemd, wel ‘lozen afvalwater’. Bedenk wel dat de inbraakkans op parkeerplaatsen langs de autoroute hoger is dan elders.

Zie ook Verkeer Frankrijk.

Veerboten

Het is verboden om losse gasflessen mee te nemen in Franse veerboten. Begrijpelijk wellicht, maar buitengewoon lastig. Lees meer bij het Hurktoilet.

Milieusticker.

Sinds 1 juli 2016 is in sommige Franse steden een certificat qualité de l’air oftewel een milieusticker voor gemotoriseerde voertuigen verplicht. Zonder deze sticker, soms ook ecovignet genoemd, mag je de stad niet meer in en krijg je een boete. Op de website van het hurktoilet lees je alles over de Franse milieusticker. Ook vind je op die website een link die hulp biedt bij het invullen van de aanvraag. Voor mensen met een handicap is er een regeling getroffen, zie Mobiele-Recreatie.

Handige informatie:

Toeristische informatie:

Nederlandse Ambassade: 7-9 Rue Eblé, 75007 Paris, tel +33 1 40 62 3300. Open ma.di.do en vr. van 09.30 – 13.00 uur. Woensdag van 09.30 – 15.00 uur. Ned. ambassade

Nederlandse consulaten: Ajaccio, Bordeau, Brest, Calais, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Parijs, Rouen, Straatsburg en Toulouse.

Reisverhalen:

Camperplaatsen

 • Camperplaatsen startkabel met veel links naar websites met camperplaatsen.
 • Het Hurktoilet
 • panoramische foto’s van camperplaatsen Er staan adres en GPS-coördinaten, plus adres van het gemeentehuis (alleen belangrijk als je daar muntjes voor de sanizuil moet halen, en verder de voorzieningen:
  Vidange eau usée / cassette= legen grijs water / toilet
  eau propre = schoon water
  gratuit = gratis
  sol stable = verharde ondergrond
  borne artisanale = sanistation
  ouverture annuele = gehele jaar geopend
  durée 72 h max = Max verblijfsduur 72 uur

Zie ook:

Share