Kenteken schorsen.

Regelmatig wordt de vraag gesteld wat de risico’s zijn als je de camper schorst, terwijl je enkele maanden in het buitenland verblijft zoals tijdens het overwinteren. Wij heb één en ander bekeken. Onze conclusie je loopt grote risico’s omdat je wettelijk niet met een geschorst voertuig in het buitenland mag komen. Dit heeft consequenties voor de verzekering:

 • De geldigheid van de tenaamstelling van het kentekenbewijs wordt geschorst, zoals geregeld in de artikelen 67, vierde en zesde lid, 69, derde lid van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede op artikel 50, tweede lid, van het Kentekenreglement en de regeling schorsing geldigheid tenaamstelling.
 • De schorsing wordt in het kentekenregister aangetekend (art.67 lid 5 WvW), dus zichtbaar voor buitenlandse autoriteiten.
 • Schorsing betekent dat je het gebruik van het kenteken tijdelijk onderbreekt, het kenteken is dus niet geldig voor het gebruik op de openbare weg.
 • Er zijn maar enkele maatschappijen die zeggen een geschorst voertuig te verzekeren, maar dit is in strijd met de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, immers is er geen sprake meer van een kenteken als bedoeld in artikel als bedoeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994. Uw voertuig is dus in het buitenland niet verzekerd. De verzekeringsmaatschappijen hebben toegang tot het kentekenregister van de RdW en kunnen zien dat de tenaamstelling van het kenteken geschorst is en het kentekenbewijs daardoor zijn geldigheid heeft verloren (artikel 52C WvW)
 • De Dienst Wegverkeer verstrekt kentekengevens aan buitenlandse autoriteiten zoals geregeld in het Reglement kentekens (buiten Nederland maar binnen de EU of EVA worden gegevens verstrekt op grond van het bepaalde in artikel 43, tweede lid van de wet, het Kentekenreglement alsmede internationale rechtsregels, afspraken en samenwerkingsverbanden. (Hier vallen Europese politiekorpsen onder);
 • Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen. Artikel 9 – De lidstaten staan elkaar bij de uitvoering van deze richtlijn bij. Zij kunnen bilateraal of multilateraal gegevens uitwisselen, met name om vóór de inschrijving van een voertuig na te gaan wat de rechtstoestand daarvan is, zo nodig in de lidstaat waar het tot dusver was ingeschreven. Daarbij kan in het bijzonder gebruik worden gemaakt van met elkaar verbonden elektronische middelen.
 • Ben je wel verzekerd, dan betaalt men alleen de WA-schade uit, de maatschappij zal dit op je verhalen omdat je niet mag rijden met de camper of aan het verkeer deelnemen. Dit geldt ook voor openbare plaatsen. Bij aanrijdingen kun je flinke problemen krijgen omdat je kenteken geschorst (niet geldig om op de weg te gebruiken)  is. Ook buitenlandse politiekorpsen krijgen RdW gegevens verstrekt.
 • Bij andere schades ben je in het buitenland, waar het voertuig niet mag zijn, en is de kans op uitbetaling van bijv. storm of hagelschade twijfelachtig.
 • De belastingdienst en RdW controleren steekproefsgewijs of geschorste wel voertuigen in Nederland zijn. Je mag er niet mee in het buitenland zijn. Zie ook de ANWB hierover.
 • Bij fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instantie (dus ook schorsen) vervalt de verzekering.
 • Diverse verzekeringsmaatschappijen beëindigen de verzekering bij schorsing, zie o.a. de ZLM

Met een geschorste camper mag je niet rijden en zelfs niet op de openbare weg of voor het publiek toegankelijke plaatsen komen. Een zeer verkeerde bezuiniging dus.

Wettelijke bepaling

De Wet zegt: “Onder de naam «motorrijtuigenbelasting» wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een personenauto, een bestelauto, een motorrijwiel, een vrachtauto of een autobus”. Je blijft ook in het buitenland houder van een Nederlands gekentekend voertuig. Als je een voertuig schorst, schors je de motorrijtuigenbelasting, die omdat het houderschapsbelasting (geen belasting voor het gebruik van de weg) is ook in het buitenland geldt. Je rijdt dus met een ongeldig kenteken in het buitenland.

Schorsen personenauto.

Als wij langer weggaan, schorsen we onze personenauto. De verzekeringsmaatschappij heeft dan twee mogelijkheden, je stopt de verzekering of je verzekerd de auto alleen casco. Alleen WA is vaak niet mogelijk. De kans dat er aanspraak op de WA verzekering gedaan kan worden is erg klein. Immers moet je dan een onrechtmatige daad plegen. Dat is nagenoeg uitgesloten als je alle voorzorgen neemt die je hoort te nemen. Auto goed op de rem, accu eruit (ook handig aan de druppellader zetten). De kans dat je dan nog een onrechtmatige daad pleegt is bijna uitgesloten en zal dan onder bijvoorbeeld je WA particulier kunnen vallen.

Toelichting.

De WA verzekering denkt de schade ingevolge de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Dus de schade waarvoor de houder van het motorrijtuig aansprakelijk is. Als je alle maatregelen hebt genomen om schade te voorkomen zal men de houder eigenlijk niet kunnen aanspreken op een onrechtmatige daad. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als de auto niet op de rem staat en de weg op rijdt en iets ramt. Maar steekt men mijn auto in brand en brand de huurwoning af, dan valt dit niet onder de WA verzekering van de auto, maar mogelijk onder de WA particulier. Nu zijn de risico’s bij een camper iets groter, maar als je de accu’s en de gasflessen eruit haalt is het ongeveer gelijk en heeft WA geen zin. Tevens valt dit risico niet onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen omdat die niet van toepassing is op een geschorst motorrijtuig.

APK tijdens schorsing.

Als uw kenteken is geschorst, mag u met dit voertuig geen gebruik maken van de openbare weg. Als uitzondering op deze regel mag u voor een Algemene Periodieke Keuring (APK) met uw geschorste voertuig naar het keuringsbedrijf rijden. De reden voor deze uitzondering is, dat uw voertuig een geldige APK moet hebben op het moment dat de schorsing afloopt of door u wordt beëindigd.

Als u met uw voertuig naar het keuringsbedrijf in Nederland rijdt, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het voertuig is WA-verzekerd.
 • Op de dag van de keuring rijdt u rechtstreeks naar het keuringsbedrijf en terug (naar het adres waar uw voertuig is gestald).
 • U heeft een afspraakbevestiging bij u, waarop het tijdstip van de keuring staat vermeld. Dat moet u kunnen tonen, als de politie u staande houdt.
 • De afspraaktijd moet overeenkomen met het tijdstip dat u met uw voertuig gebruik maakt van de openbare weg.

Mogelijk hebt u een vrijstelling nodig van de Belastingdienst om te mogen rijden. Meer hierover leest u op de site van de Belastingdienst. ALTIJD EERST APK VOORDAT U DE SCHORSING OPHEFT.

Jurisprudentie.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1863

Boete en naheffing. Niet alleen de naheffingsaanslag, maar ook de boete is terecht opgelegd. Van een omstandigheid die het achterwege laten van een boete rechtvaardigt is niet gebleken. De boete is, gegeven de omstandigheden, passend, gelet op de aard van het verzuim, en ook geboden uit een oogpunt van normhandhaving. Voor vermindering van de boete ziet het Hof geen reden. Van dubbele beboeting is geen sprake. De boete ziet op het gebruik van de weg tijdens een schorsing zonder dat de belasting is voldaan en vloeit voort uit de belastingwet. De twee door de politie toegepaste boeten van elk € 240 zijn opgelegd wegens andere feiten, te weten het rijden met de auto met geschorst kentekenbewijs en het rijden met een ongeldig rijbewijs, en vloeien voort uit de Wegenverkeerswet 1994. Daarbij komt dat de strafbare feiten zijn gepleegd door een ander dan belanghebbende.

Politie informatie

De belastingdienst mag gebruik maken van info politie dat zijn gegevens die de politie registreert op grond van de ANPR-technologie. Hof Den Bosch heeft bevestigd dat de Belastingdienst bij het controleren van de juistheid van rittenregistraties gebruik mag maken van informatie die de politie verstrekt op basis van ANPR-technologie. Het hof ziet hierin wel een inbreuk op de privacy, maar deze is gerechtvaardigd. Zie Taxence.

Alhoewel de schorsing eindigt zodra met het voertuig gebruik van de weg wordt gemaakt (art.68 Wegenverkeerswet) geldt dat alleen in Nederland, immers de Wegenverkeerswet is niet van toepassing buiten Nederland.

Overigens wordt het gebruik van de ANPR camera’s door de belastingdienst aan de kaak gesteld door advocaten. Zie deze conclusie.

Zie ook camperpunt over de APK.

Share