Aanvullende mail gemeenteraad Veere

Geachte Gemeenteraadsleden,

In aanvulling op mijn e-mail d.d. 1 december wil ik u eveneens verzoeken mij aan te geven op welke gronden u van mening bent dat u bevoegd bent het overnachten in kampeerauto’s in uw Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geheel te verbieden?

Toelichting op deze vraag.

In artikel 2 van Protocol 4 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden[1], tot waarborging van bepaalde rechten en vrijheden is het recht gewaarborgd van de vrije verplaatsing en het vrij kiezen van de verblijfplaats.

Uit jurisprudentie[2] en literatuur[3] blijkt dat een kampeerauto een verblijfplaats is in de zin van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Gelet op dit artikel ben ik dus vrij mij te verplaatsen en mijn verblijfplaats te kiezen. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden gebonden dan die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid of van de openbare veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Daarnaast kunnen deze rechten in bepaalde omschreven gebieden, worden onderworpen aan beperkingen die bij de wet zijn voorzien en gerechtvaardigd worden door het algemeen belang in een democratische samenleving. Van deze beperkingen kan naar mijn mening geen sprake zijn  in uw hele gemeente, immers dan zou niemand in uw gemeente zijn verblijfplaats kunnen kiezen.

Ook in dit geval verzoek ik u beantwoording per e-mail.

Ik verzoek u deze en mijn e-mails van 1 december ter beschikking te stellen aan alle leden van de gemeenteraad.

Ook zijn afschriften van deze brief gemaild naar Omroep Zeeland, de Provinciale Zeeuwse Courant en beschikbaar gesteld op camperwebsites..

Hoogachtend,

M. Slingenberg.[1] Artikel 2 . Vrijheid van verplaatsing

1. Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft binnen dat grondgebied het recht zich vrijelijk te verplaatsen en er vrijelijk zijn verblijfplaats te kiezen.

2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het eigen land,

te verlaten.

[2] Hoge Raad 6 november 2007, LJN BA8511 en Gerechtshof Leeuwarden 21 juli 2005, LJN AU1557

[3] de Jong Orde in beweging 2000, p. 149

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie